گواهینامه ها

گواهینامه های کیفیت محصولات

1 ـ گواهینامه تطابق با استاندارد محصول API 5L:2018 جهت تولید لوله های صنایع نفت ، گاز و پتروشـیمی در سال 1381 صادر گردید . این گواهی در سال 1385 در تطابق با استاندارد API 5L:2004 تمدید شد . 

2 ـ پروانه کاربرد استاندارد اجباری ISIRI 3360 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنـعتی ایران برای تولید لوله های گاز رسانی جهت مصرف در منازل ، ساخـتمانـها و واحدهای تجاری که در سال 1372 اخذ و تا کنون بصورت پیوسته تمدید شده است . 

3 ـ پروانه کاربرد استاندارد تشویقی ISIRI 3765 از مؤسسه استاندارد و تحقـیقـات صنـعتی ایـران بـرای تـولـید لـولـه هـای فـولادی مـورد مـصـرف در آبرسـانـی ( لوله های سیاه و گالوانیزه ) که در سال 1374 اخذ و تا کنون بصورت پیوسته تمدید شده است .

4 ـ گواهینامه استاندارد تولید لوله و قوطی صنعتی بر اساس استاندارد DIN EN 10305:2010    

5 ـ گواهینامه استاندارد تولید لوله و قوطی با سایز بالا بر اساس استاندارد DIN EN 10219:2020

6 ـ گواهینامه استاندارد تولید لوله های آب بر اساس استاندارد BS 10255:2004

7 ـ گواهینامه استاندارد تولید لوله های آب قطور بر اساس استاندارد AWWA C200:2017

گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت

1 ـ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2000 از موسسه DNV 

2 ـ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 از موسسه MIC

3 ـ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گاز بر اساس استاندارد بین المللی ISO 209001:2020 از موسسه MIC

گواهینامه های کیفیت فرآیندی

گواهینامه استاندارد تولید کیفیت جوش بر اساس استاندارد بین المللی ISO 3834-2:2005

.

لیست کامل گواهینامه ها و تشویق نامه ها

صادر کننده نمونه 1384 
لوح تقدیر روز صنعت و معدن سال1385 
کارآفرین نمونه سال 1384 
سرمایه گذار نمونه سال 1384 
واحد نمونه صنعتی سال 1382 
لوح تقدیر روز صنعت و معدن سال1383 
صادر کننده نمونه سال 1382 
پیشکسوت نمونه بخش صنعت سال 1381
لوح تقدیر روز صنعت و معدن سال 1381
صادر کننده نمونه سال 1380 
صادرکننده نمونه سال 1379 
صادرکننده نمونه سال 1376
صادرکننده نمونه سال 1372 
لوح تقدیر وزارت صنایع سال 1373 
لوح تقدیر وزارت صنایع سنگین سال 1371 
صادرکننده نمونه سال 1370 
لوح تقدیر بانک صادرات سال 1385 
لوح تقدیر بانک ملی ایران سال 1383 
لوح استاندارد سال 1384 
لوح استاندارد سال 1383
لوح استاندارد سال 1382 
تأیید صلاحیت آزمایشگاه 
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی 
پروانه کاربرد علامت اسناندارد اجباری لوله های گاز 
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی لوله های گاز
واحد تولیدی نمونه استانی 1382 
لوح تقدیر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی 
پروانه بهره برداری سال 1356 
پروانه بهره برداری سال 1384