کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت با بکارگیری کارکنان متخصص و آموزش دیده و فراهم آوردن کلیه تجهیزات مورد نیاز آزمونهای مواد اولیه و محصولات و به کمک دستورالعملهایی که جزئیات کامل جهت انجام کنترل موثر محصولات و مواد اولیه را تعریف کرده اند ، مجموعه ای کامل در نوع خود در این صنعت است که به عنوان نماینده مشتری در سالنهای تولید و آزمایشگاه های مجهز اطمینان نهایی از تطابق با نیازمندیها را ایجاد می نماید . آزمایشگاه های شرکت توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI )آکرودیته شده است .

واحد کنترل کیفیت دارای واحدهای:

– كنترل و بازرسی مواد اولیه شامل بازرسی ابعادی Visual و تست كوانتومتری و تست كشش 
– کنترل و بازرسی بر روی خطوط تولیدی ، برش، لوله سازی، گالوانیزه و غیره
– آزمایشگاه کالیبراسیون
– آزمایشگاه شیمی تر
-تست های Offline, Online
– تست هیدرواستاتیک که برای تمام شاخه های محصولات مربوطه انجام می شود
-تست های Offline, Online ادی کارنت
– کنترل نهائی محصول پیش از ترک کارخانه به مقصد مشتری

تمامی آزمایشات لازم بر روی محصولات مطابق استانداردهای مرجع محصولات در داخل کارخانه انجام میشود.

آزمایشگاه کوانتومتریآزمایشگاه كالیبراسیونآزمایشگاه شیمی


آزمایشگاه مکانیکی