لوله های صنعتی

Categories: 

در مكان هایی كه استفاده از لوله های فولادی به جهت قابلیت فرم پذیرین ، جوش پذیری ، مقاومت و دقت ابعادی و كیفیت سطحی عـالـی مـورد نظر بوده ، استفاده از لوله های صنعـتـی راه حـل مناسبی می بـاشـد . در حـال حـاضـر قـابلیت تولید لوله های صنعتی از قطرخارجی 10 – 610 mm و از ضخامت 0.7 – 20 mm موجود است .

ضمناً گالوانیزاسیون به صورت غوطه وری گرم ، نیز از قطر خارجی 20 -168.0 mm و از ضخامت 1.5 – 6mm طبق استاندارد DIN 2444قابل انجام است .

رنج گالوانیزاسیون اصلاح شده 

Up to ST44-2

DIN 2394(1) 94

Technical Standard

EN 10 219 -2