مدیران

سمتنام
رئیس هیئت مدیرهنام : محمد رستمی صفا
تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : [email protected]
مدیر بازاریابی و فروشنام : بهمن مفیدی
تحصیلات : لیسانس مدیریت
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : [email protected]
مدیر مالینام : فواد پورکمال
تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : [email protected]
مدیر تکنولوژی اطلاعاتنام : محمد اسماعیل فراشیانی
تحصیلات : مهندسی نرم افزار
تلفن : 88972010 - 021
آدرس ایمیل : [email protected]
مدیر روابط عمومینام : محسن محمد هاشم
تحصیلات : فوق لیسانس صنایع
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : [email protected]
مدیر حقوقینام : علیرضا صالحی
تحصیلات : دکترای حقوق
تلفن : 88959092 - 021
آدرس ایمیل : [email protected]