مدیران

سمتنام
رئیس هیئت مدیرهنام : محمد رستمی صفا
تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : info@safagroup.com
مدیر بازاریابی و فروشنام : بهمن مفیدی
تحصیلات : لیسانس مدیریت
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : sales@savehrolling.com
مدیر بازرگانینام : میثم زنگنه
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : zangeneh@savehrolling.com
مدیر مالینام : فواد پورکمال
تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : account@savehrolling.com
مدیر کارخانهنام : امیر سعید عزیزی
تحصیلات : لیسانس ریاضی
تلفن : 42432000 - 086
آدرس ایمیل : a.azizi@savehrolling.com
مدیر تکنولوژی اطلاعاتنام : محمد اسماعیل فراشیانی
تحصیلات : مهندسی نرم افزار
تلفن : 88972010 - 021
آدرس ایمیل : farashiani@safagroup.com
مدیر روابط عمومینام : محسن محمد هاشم
تحصیلات : فوق لیسانس صنایع
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : mohsen.hashemi@safagroup.com
مدیر حقوقینام : علیرضا صالحی
تحصیلات : دکترای حقوق
تلفن : 88959092 - 021
آدرس ایمیل : law@safagroup.com