مدیران

سمتنام
رئیس هیئت مدیرهنام : محمد رستمی صفا
تحصیلات : لیسانس بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : management@savehrolling.com
مدیر مالیتحصیلات : ابوالفضل محمدی
تحصیلات : لیسانس حسابداری
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : account@savehrolling.com
مدیر کارخانهنام : امیر حضوری
تحصیلات : لیسانس بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : management@savehrolling.com
مدیر بازرگانینام : حسین مهرزاد
تحصیلات : لیسانس بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : mehrzad@savehrolling.com
مدیر فروشنام : بهمن مفیدی
تحصیلات : لیسانس بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : sales@savehrolling.com
مدیر حقوقینام : مهدی بشیری
تحصیلات : لیسانس حقوق
تلفن : 021- 88959092
آدرس ایمیل : bashiri@safagroup.com
مدیر تکنولوژی اطلاعاتنام : محمد اسماعیل فراشیانی
تحصیلات : مهندسی نرم افزار
تلفن : 88972010 - 021
آدرس ایمیل : farashiani@safagroup.com
سرپرست روابط عمومینام : محسن محمد هاشم
تحصیلات : فوق لیسانس بازرگانی
تلفن : 88959090 - 021
آدرس ایمیل : hashemi@safagroup.com