خدمات پس از فروش

کلیه مشتریان می توانند اطلاعات فنی مورد نیاز خود را با بـرقـراری ارتـباط بـا واحد پشتیبانی فنی (Customer Technical Assistance) دریافت نمایند .

هدف : ارائه خدمات هرچه بهتر ، افزایش سرعت پاسخگوئی به مشتریان داخلی و خارجی و انتقال صحیح نیازهای مشتریان به کارخانه جهت تولید.

اهم فعالیت های این واحد در سه بخش عمده برنامه ریزی و اجرا می شود .

ارائه خدمات فنی قبل از فروش :

ـ بررسی درخواست مشتریان و شناخت نیاز واقعی آنها 
ـ ارائه اطلاعات فنی ـ متالوژیکی در مورد مواد اولیه و پروسه تولید 
ـ ارائه اطلاعات فنی به مشتریان در مورد ابعاد، استانداردها ، محدودیت های تولیدی و کنترلی ، روش های بسته بندی و حمل ، بازرسی ، ارائه گواهی نامه های کیفیت ، کنترل مشخصه های سفارش و نهایی نمودن پارامترهای سفارش 
ـ دریافت درخواست مشتریان برای یک محصول جدید از واحد فروش و انجام بررسی ها در صورت لزوم مکاتبه با کارخانه جهت امکان سنجی تولید و تعیین هزینه های احتمالی قالبسازی و سپس اعلام نتیجه به واحد فروش جهت عقد قرارداد .

ارائه خدمات فنی در حین فروش :

این نوع خدمات که به درخواست مشتری و یا واحد فروش و یا به پیشنهاد واحد پشتیبانی فنی مشتریان ارائه می گردد شامل : 
ـ کنترل پارامترهای سفارش 
ـ بررسی عملکرد و کنترل مناسب بودن محصول در حین کاربرد .
ـ ارائه راهنمایی های فنی جهت استفاده بهینه از محصول و یا تغییر در پارامترهای سفارش . 
ـ دریافت بازخوردهای فنی و کیفی از مشتریان در خصوص عملکرد محصول .
ـ ارائه و انعکاس بازخوردهای فنی به کارخانه و در صورت لزوم انجام اصلاحات لازم تا رسیدن به مشخصه های نهایی مشتری .

ارائه خدمات فنی پس از فروش :

ـ انجام بازدیدهای دوره ای از خـطوط تـولیدی مشتریان با توجه به حساسیت های کیفی مشتریان به منظور تطابق محصولات ارسالی با نیازمندیهای واقعی آن . 
ـ ارائه خدمات و اطلاعات فنی به مشتریان در ارتباط با مصرف بهینه محصولات 
ـ بررسی ادعای فنی مشتریان 
ـ دریافت بازخوردهای کیفی از مشتریان و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه 
ـ راهنمایی و ارائه راهکارهای مناسب به مشـتـریـان در جـهـت مصرف محـصولات جدید و تغییر مواد اولیه مصرفی 
ـ تهیه و ارائه کتابچه های فنی راهنمایی محصولات 
ـ اندازه گیری سطح رضایتمندی مشتریان از سطح کیفی محصولات