خدمات پس از فروش

كلیه مشتریان می توانند اطلاعات فنی مورد نیاز خود را با بـرقـراری ارتـباط بـا واحد پشتیبانی فنی (Customer Technical Assistance) دریافت نمایند .

هدف : ارائه خدمات هرچه بهتر ، افزایش سرعت پاسخگوئی به مشتریان داخلی و خارجی و انتقال صحیح نیازهای مشتریان به كارخانه جهت تولید.

اهم فعالیت های این واحد در سه بخش عمده برنامه ریزی و اجرا می شود .

ارائه خدمات فنی قبل از فروش :

ـ بررسی درخواست مشتریان و شناخت نیاز واقعی آنها 
ـ ارائه اطلاعات فنی ـ متالوژیكی در مورد مواد اولیه و پروسه تولید 
ـ ارائه اطلاعات فنی به مشتریان در مورد ابعاد، استانداردها ، محدودیت های تولیدی و كنترلی ، روش های بسته بندی و حمل ، بازرسی ، ارائه گواهی نامه های كیفیت ، كنترل مشخصه های سفارش و نهایی نمودن پارامترهای سفارش 
ـ دریافت درخواست مشتریان برای یك محصول جدید از واحد فروش و انجام بررسی ها در صورت لزوم مكاتبه با كارخانه جهت امكان سنجی تولید و تعیین هزینه های احتمالی قالبسازی و سپس اعلام نتیجه به واحد فروش جهت عقد قرارداد .

ارائه خدمات فنی در حین فروش :

این نوع خدمات كه به درخواست مشتری و یا واحد فروش و یا به پیشنهاد واحد پشتیبانی فنی مشتریان ارائه می گردد شامل : 
ـ كنترل پارامترهای سفارش 
ـ بررسی عملكرد و كنترل مناسب بودن محصول در حین كاربرد .
ـ ارائه راهنمایی های فنی جهت استفاده بهینه از محصول و یا تغییر در پارامترهای سفارش . 
ـ دریافت بازخوردهای فنی و كیفی از مشتریان در خصوص عملكرد محصول .
ـ ارائه و انعكاس بازخوردهای فنی به كارخانه و در صورت لزوم انجام اصلاحات لازم تا رسیدن به مشخصه های نهایی مشتری .

ارائه خدمات فنی پس از فروش :

ـ انجام بازدیدهای دوره ای از خـطوط تـولیدی مشتریان با توجه به حساسیت های كیفی مشتریان به منظور تطابق محصولات ارسالی با نیازمندیهای واقعی آن . 
ـ ارائة خدمات و اطلاعات فنی به مشتریان در ارتباط با مصرف بهینه محصولات 
ـ بررسی ادعای فنی مشتریان 
ـ دریافت بازخوردهای كیفی از مشتریان و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه 
ـ راهنمایی و ارائه راهكارهای مناسب به مشـتـریـان در جـهـت مصرف محـصولات جدید و تغییر مواد اولیه مصرفی 
ـ تهیه و ارائه كتابچه های فنی راهنمایی محصولات 
ـ اندازه گیری سطح رضایتمندی مشتریان از سطح كیفی محصولات